REGULAMIN (ważny od 23-08-2016 roku)

1. DANE

Właścicielem Sklepu www.boskieceny.pl jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Start Up”  (zwanym dalej BoskieCeny) z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000442857, numer NIP: 5213641211, REGON: 146433467 Regulamin serwisu jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Kontakt ze sklepem możliwy: Adres e-mail: boskieceny@gmail.com

Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet (sprzedaż wysyłkowa), nie ma możliwości odbioru osobistego. Towar wysyłany jest z naszych magazynów znajdujących się na terenie kraju.

2. DEFINICJE

SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – BoskieCeny umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO www.boskieceny.pl

KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO BoskieCeny.

KONSUMENT - KLIENT - osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

PRZEDSIĘBIORCA  - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UŻYTKOWNIK - klient (konsument) dokonujący zakupów na stronie sklepu internetowego www.boskieceny.pl

PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

KURIER - zwany dalej dostawcą

NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu BoskieCeny sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

3.2.

Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie BoskieCeny jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

3.3.

Korzystanie ze Sklepu BoskieCeny może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

3.4.

Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia dokonywane i realizowane na terenie Polski.

3.5.

Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości bądź z nieprzestrzegania ogólnych warunków sprzedaży nie będą rozpatrywane.

4. REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej :

4.1.

Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać
 • wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień wysłanych ze sklepu drogą elektroniczną dotyczących zamówień, jakie zostały złożone na sklepie BoskieCeny

4.2.

Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.

4.3.

Podczas Rejestracji w serwisie internetowym BoskieCeny użytkownik winien podać następujące dane: login (nazwa użytkownika), hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, na który dostarczymy przesyłkę, numer telefonu adres e-mail

4.4.

Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego BoskieCeny oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4.5.

Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.6.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4.7.

Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera.

4.8.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 ust. 5 powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

4.9.

Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się pisemnie do sklepu BoskieCeny o wykreślenie swoich danych osobowych z rejestru sklepu.

5. CENY ORAZ OPŁATY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

5.1.

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu BoskieCeny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.2.

Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy FAKTURĘ VAT. Akceptując Regulamin jednocześnie wyrażają Państwo na otrzymywanie dokumentu drogą elektroniczną. Wystawiamy elektroniczne faktury, które przesyłane są na e-maila podanego w zamówieniu. Faktura wysyłana jest z naszego systemu fakturowego. Może trafić do zakładki oznaczonej jak SPAM prosimy również tam sprawdzać. Faktury wysyłane są do 14 dni od dokonania zakupu jednak nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca. W przypadku braku faktury w podanych terminach prosimy kontaktować się e-mailowo podając w wiadomości numer zamówienia oraz dane kupującego.

5.3.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie BoskieCeny są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.4.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu BoskieCeny, usuwanie niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach BoskieCeny oraz wprowadzania w nich zmian.

5.5.

Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

5.6.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest również od wagi przesyłki i jej objętości.

5.7.

Towar dostarcza kurier "Firma Kurierska" lub Poczta Polska (dalej: „Operator Pocztowy”). Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.

6. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

6.1.

Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym BoskieCeny są towary znajdujące się na stronie sklepu BoskieCeny w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.

6.2.

Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień” poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka”

6.3.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.

6.4.

Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

6.5.

Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6.6.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie są przestrzegane niniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia.

6.7.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych podczas występowania błędów na sklepie, a w szczególności zamówień złożonych na podstawie przeterminowanego kuponu rabatowego, który system omyłkowo przyjął po terminie ważności kuponu. Takie zamówienia mogą być złożone jedynie w terminie ważności kuponu (bonu zniżkowego), po terminie nie będą realizowane.

6.8.

Zamówienie złożone na podstawie kuponu może zostać anulowane, w przypadku gdy klient nie opłaci różnicy w cenie towaru lub kosztów wysyłki w zależności od oferty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Wykorzystany bon wówczas przepada.

6.9.

Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem boskieceny@gmail.com podając w treści numer zamówienia.

6.10.

Klient NIE może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6.11.

W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania zamówionego towaru, przez to narażenie firmy na straty (koszty wysłania przesyłki, zwrotu i obsługi zamówienia) BoskieCeny wnosić będzie powództwo cywilne przeciwko zamawiającemu o zwrot wszelkich kosztów. Osoby podszywające się pod inne osoby i zamawiające w ich imieniu towar w naszym sklepie ścigane będą z urzędu przez Prokuraturę z naszego zgłoszenia. Informujemy, że do każdej transakcji posiadamy odpowiednie dane, które wystarczają do znalezienia zamawiającego.

7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

7.1.

Czas realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego.

7.2.

Czas oczekiwania (Czas realizacji = skompletowanie i przygotowanie paczki od 1 do 3 dni roboczych + Czas dostawy) na zamówienie, czyli czas po którym przesyłka trafi do Twoich rąk, składa się z czasu potrzebnego nam na skompletowanie zamówienia i czasu potrzebnego Poczcie lub Kurierowi na jej dostarczenie.

7.3.

Czas dostawy dla zamówień dostarczanych przez RUCH to 2-7 dni roboczych a w przypadku przesyłek dostarczanych KURIEREM 1-3 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. W obu wypadkach czas potrzebny na doręczenie przesyłki obejmuje dni robocze z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel, oraz świąt.

7.4.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej (jeśli taka opcja w sklepie będzie dostępna). Na chwilę obecną nie ma możliwości zakupów w systemie ratalnym.

7.5.

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

7.6.

W przypadku zamówień realizowanych na podstawie kuponu termin realizacji zamówień czyli wysyłka trwa od 7 do 21 dni roboczych (nie wliczamy tu sobót, niedziel i wszystkich napotkanych po drodze dni świątecznych). Każdy klient o wysyłce zostaje poinformowany e-mailem w dniu wysłania paczki.

8. OBSŁUGA KLIENTA

8.1.

Pracujemy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, kontakt z nami poprzez e-maila

8.2.

Na e-maile odpowiadamy w kolejności zgłoszeń maksymalnie do 5 dni roboczych w dni robocze w godzinach naszej pracy (w wyjątkowych sytuacjach np. w okresie wzmożonego ruchu i dużej ilości e-maili czas ten może się nieznacznie wydłużyć)

8.3.

Na e-maile anonimowe nie odpowiadamy. Zachęcamy w kontakcie z naszym sklepem operować numerem zamówienia.

8.4.

Formy płatności. Sklep BoskieCeny przyjmuje następujące formy płatności:

 • przelew elektroniczny na nasze konto za pośrednictwem banku (numer konta bankowego otrzymają Państwo w e-mailu potwierdzającym zakup )
 • przesyłka pobraniowa - płatna przy odbiorze

9. DOSTARCZANIE ZAMÓWIEŃ

9.1.

Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:

 • przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 • za pośrednictwem RUCHU tzw. "Paczka w Ruchu"- w tym przypadku konieczne jest podanie w danych numeru telefonu komórkowego, oraz wskazać ze spisu nr PSD kiosku Ruchu i jego adres

9.2.

Podane w punkcie 6 terminy dostarczenia zamówionych towarów mają charakter orientacyjny.

9.3.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie BoskieCenyl są fabrycznie nowe.

10. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

10.1.

Obowiązkiem klienta końcowego odbierającego wysłane przez nas produkty i urządzenia, jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze w obecności Kuriera. Wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego mającego w pełni zastosowanie do umów zawieranych na odległość z konsumentami : „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."

10.2.

W momencie odbioru paczki klient ma możliwość w obecności pracownika Ruchu, listonosza lub Kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić stan towaru.

10.3.

W razie wystąpienia szkody kupujący powinien zażądać od dostawcy, ruchu, poczty, listonosza lub kuriera sporządzenia protokołu szkody z datą odbioru paczki, który jest podstawą dochodzenia odszkodowania za zniszczenie towaru przez sprzedawcę.

10.4.

Samo pokwitowanie odbioru przesyłki zamyka drogę postępowania reklamacyjnego przeciwko firmie przewozowej (w naszym przypadku RUCH lub firma kurierska ).

10.5.

Postępując w ten sposób klient nieświadomie sam zrzeka się przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Potwierdzając należyte wykonanie usługi transportu, wiedząc, że w rzeczywistości poczta mogła uszkodzić towar, poświadczają nieprawdę i pozwalają zarówno poczcie jak i nam, przyjąć, iż przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym. Klient chcąc skorzystać z prawa zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie jakim go otrzymał. Skoro nabywca potwierdził odbiór towaru w dobrym stanie w takim też stanie musi go zwrócić.

10.6.

Jeżeli klient stwierdzi brak dowodu zakupu (paragon/faktura), lub/i karty gwarancyjnej powinien zgłosić ten fakt natychmiast po otrzymaniu przesyłki z zamówieniem (najpóźniej na kolejny dzień po jej otrzymaniu).

10.7.

Jeżeli klient stwierdzi braki w towarze powinien ten fakt zgłosić natychmiast w chwili otrzymania przesyłki z zamówieniem (najpóźniej na kolejny dzień po jej otrzymaniu) drogą e-mailową.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTÓW

11.1.

Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

11.2.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem sklepowego formularza kontaktowego lub wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 • wiadomością e-mail na adres: boskieceny@gmail.com
 • w formie pisemnej na adres: FRP Twój StartUp ul. Mszczonowska 76a, 05-090 Janki z dopiskiem ZWROT.

11.3.

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez konsumenta oraz przez przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta adres e-mail.

11.4.

BoskieCeny zastrzega, iż w przypadku gdy Użytkownikiem jest PRZEDSIĘBIORCA przepisy w przedmiocie rękojmi ulegają wyłączeniu.

11.5.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.6.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego za towar nastąpi na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Towar należy odesłać na adres Działu Reklamacji: F RP Twój StartUp ul. Mszczonowska 76a, 05-090 Janki z dopiskiem ZWROT.

11.7.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe.

11.8.

Firma zastrzega sobie odmowę przyjęcia przesyłek wysłanych za pobraniem paczek zniszczonych i uszkodzonych, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

12. WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI – PROCEDURA REKLAMACYJNA (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy)

12.1.

Kupujący może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres korespondencyjny Sprzedawcy (podany w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym z zakupionym przedmiotem) lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji: boskieceny@gmail.com

12.2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Kupującego, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia wraz z określeniem zakresu działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).

12.3.

W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną do serwisu na własny koszt. Warunki gwarancji użytkownik otrzymuje wraz z otrzymanym towarem.

12.4.

Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

12.5.

Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy (w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji) zostanie zwrócony Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.

12.6.

W przypadku, gdy Kupujący NIE jest KONSUMENTEM w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

12.7.

W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny.

12.8.

Towar do wysyłki musi zostać prawidłowo zabezpieczony.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

13.2.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

13.3.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie BoskieCenyl . Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.

13.4.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

13.5.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

13.6.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 23 sierpnia 2016 roku uwzględniając zmiany wprowadzone od dnia 25 grudnia 2014 r.